Европейски Програми

„ПРИНТЕР.БГ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0389-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ПРИНТЕР.БГ ООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване производствения капацитет на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е повишаване на конкурентоспособността на предприятието и постигане на следните основни резутати:
1. повишаване на производствения капацитет;
2. засилване на експортния потенциал на фирмата;
3. разнообразяване асортиментта от продукти на фирмата;
4. намаляване използването на вода и суровини в производствения процес.

Обща стойност: 350 000 лв., от които 208 250 лв. европейско и 36 750 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 05.07.2016г. и е с продължителност 12 месеца.

Принтер.БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0729-C01 по проект „Създаване на нови работни места в Принтер.БГ ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Обща стойност: 50 108.68лв., от които 42 592.38лв. европейско и 7 516.30лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 16.08.2016г. и е с продължителност 15 месеца.

"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за директен печат с пигментни мастила, включваща машини за предподготовка, печат и фиксация (1 брой)" За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Решение за прекратяване на процедура „избор с публична покана” за изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за директен печат с пигментни мастила, включваща машини за предподготовка, печат и фиксация (1 брой)
ПРИНТЕР.БГ ЕООД е добре позната на бургаския пазар като професионалист с повече от 15 години опит.

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на нови работни места в ПРИНТЕР.БГ ЕООД” с ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0729, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, фирма ПРИНТЕР.БГ ЕООД търси да назначи „Шивач“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • ­ Подготвя за работа, настройва, проверява точността и работи с шевната машина
 • ­ Получава, установява, центрова и съединява различни детайли
 • ­ Избира оптимален и безопасен режим на работа на шевната машина
 • - Получава и зарежда с необходимите спомагателни материали шевната машина
 • ­ Следи за повредите в машината и за качеството на ушитите изделия


ИЗИСКВАНИЯ:
 • ­ Образование – средно
 • ­ Професионален опит не е задължителен, но е предимство
 • ­ Умения за работа в екип
 • ­ Прецизност
 • ­ Към датата на постъпване на работа, лицето следва да е безработно или неактивно
 • ­ С приоритет се разглеждат кандидатурите на безработни младежи до 29г. включително


УСЛОВИЯ:
 • ­ Пълен работен ден
 • ­ Петдневна работна седмица
 • ­ Възнаграждение: 460.00 лева


Желаещите да кандидатстват, трябва да представят Автобиография в офиса на ПРИНТЕР.БГ ЕООД на адрес: гр. Бургас, ул. Транспортна №37 За допълнителна информация: 0888 322 480

Дата: 19.07.2017г.

Във връзка с изпълнението на проект „Създаване на нови работни места в ПРИНТЕР.БГ ЕООД” с ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0729, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, фирма ПРИНТЕР.БГ ЕООД търси да назначи „Графичен Дизайнер“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • ­ Създава и разработва графични концепции за дизайн на Web сайтове и графичен интерфейс
 • ­ Изгражда библиотека от оригинални художествени материали за ползване в Web и desktop приложения
 • ­ Изработка на лога и икони
 • Обработка на дигитални изображения
 • ­ Предлага творчески идеи и подпомага тяхното реализиране


ИЗИСКВАНИЯ:
 • ­ Отлични художествени способности
 • ­ Много добро владеене на Adobe Photoshop
 • ­ Отлична компютърна грамотностп
 • ­ Умения за работа в екип
 • ­ Прецизност
 • ­ Към датата на постъпване на работа, лицето следва да е безработно или неактивно
 • ­ С приоритет се разглеждат кандидатурите на безработни младежи до 29г. включително
 • ­ Професионален опит не е задължителен, но е предимство


УСЛОВИЯ:
 • ­ Пълен работен ден
 • ­ Петдневна работна седмица
 • ­ Възнаграждение: 460.00 лева


Желаещите да кандидатстват, трябва да представят Автобиография в офиса на ПРИНТЕР.БГ ЕООД на адрес: гр. Бургас, ул. Транспортна №37 За допълнителна информация: 0888 322 480

Дата: 27.10.2017г.


Във връзка с изпълнението на проект с ДБФП № BG05M9OP001-1.003-0729 „Създаване на нови работни места в Принтер.БГ ЕООД”, финансиран от ОП РЧР 2014-2020, ПРИНТЕР.БГ ЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет: "Избор на изпълнител, заемащ длъжност „Счетоводител на проекта”" За да изтеглите публичното съобщение, моля натиснете тук.

"Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за директен печат с пигментни мастила, включваща машини за предподготовка, печат и фиксация (1 брой)" За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."

"Публично съобщение за набиране на ценови предложение с предмет "Доставка на шевни машини – 2 бр". Съобщението може да изтеглите от тук.. Срокът за получаване на оферти е 17.03.2017г., 23:59 часа."

Дата: 11.10.2017г
"Документи по процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Широкоформатен принтер (1брой)". За да изтеглите документацията, моля натиснете тук."
ПРИНТЕР.БГ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0197-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ПРИНТЕР.БГ ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ПРИНТЕР.БГ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Обща стойност: 464 000,00лв., от които 278 035,00лв. европейско и 49 065,00лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 21.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.